ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТКИТЕ ИЗВЪРШВАНИ ОТ АДМИНИСТРАТОРА

1. Данни за администратора и координати на администратора

ПРАЙМ ДИВЕЛОПМЕНТС КО ЕАД,  град София, бул. България бл.  18 ет. 7 ап.28, ЕИК: 200674481, представлявано от Женя Дионисиева, телефон: 0899 92 19 39,  електронна поща: dawnpark@primedc.bg

2. Цели на обработването и правни основания за извършването му.
В ПРАЙМ ДИВЕЛОПМЕНТС КО ЕАД, лични данни се обработват като част от предоставяните услуги от Апарт Хотел Даун Парк в к.к. Слънчев бряг въз основа на законово изискване съгласно приложимото законодателство,  регламентиращо реда и начина за осъществяване на дейността в сферата на туристическия бизнес. Това са конкретни цели, които обслужват контекста на законово регламентираната дейност на дружеството и процесите свързани с обработката на лични данни. Определените цели за обработка на лични данни са само и изключително с професионална насоченост и единствено в контекста на законово регламентираните дейности на дружеството.
3. Получатели на лични данни (организации на които се предават обработваните данни)

В съответствие с изпълнението на законовите изисквания при осъществяването на дейността си, ПРАЙМ ДИВЕЛОПМЕНТС КО ЕАД предава информация съдържаща лични данни, обратно към фирмите и организациите от които ги е получила, към държавните органи на властта (НАП, ТМ, НОИ, РЗИ и др.), банкови институции

4. Срок за съхранение на личните данни
Максималният срок на съхранение на лични данни от администратора е 50 години, той се отнася до данните съдържащи се в трудовите досиета на работещите и здравните досиета на обслужваните работници. Този срок е законово регламентиран и 30 дни за неофициални документи, съдържащи един или друг вид данни.

5. Право на достъп, коригиране и/или заличаване на лични данни
Всеки субект на лични данни (физическо лице) има право да изиска от администратора достъп до своите лични данни, те да бъдат коригирани или изтрити при определени условия (когато тяхната обработка вече не съответства на целите). Всеки субект има право на ограничаване на обработването на лични данни, свързани с него, само и единствено за законово определените цели, както и право да направи възражение срещу обработването, когато то не съответства на предварителните цели или няма зоконово основание за това. Всеки субект има право на преносимост на данните когато това се изисква при промяна на обстоятелствата.

6. Право на жалба до надзорен орган
Всеки субект на лични данни, има право на жалба до надзорния орган в лицето на КЗЛД, когато прецени, че неговите лични данни не се обработват законо и целесъобразно, с което могат да бъдат накърнени негови права.

7. Обстоятелства от които произтича събирането и обработването на лични данни
При осъществяването на дейността си ПРАЙМ ДИВЕЛОПМЕНТС КО ЕАД не събира лични данни с комерсиални цели. Предоставянето на лични данни е въз основа на законово изисквани и в този смисъл е задължително.

Другите основания са договорно изискване, изискване необходимо за сключването на договор, или изготвяне на определен официален документ. При всички тези обстоятелства, субектът съзнавайки целите и основанията за извършваните обработки, следва доброволно да предостави исканите данни, макар това да е негово законово задължение. Въпреки това, при евентуален отказ, макар и неоснователен, това може да доведе до неизпълнение на законово задължение от страна на администратора (ПРАЙМ ДИВЕЛОПМЕНТС КО ЕАД), поради което, от лицето се изисква да направи това писмено (отказа за предоставяне на лични данни), като опише мотивите си.

8. Автоматизирано вземане на решение по отношение на субектите и профилиране
ПРАЙМ ДИВЕЛОПМЕНТС КО ЕАД
не прилага автоматизирани системи за генериране на решения свързани със субектите на лични данни, както и не извършва профилиране за комерсиални цели. Осъществяват се единствено частични процеси по профилиране по отношение на получено право по договорни отношения с даден субект.

    Prime Developments в

    INSTAGRAM